Świadczenia z pomocy społecznej

przez | 3 kwietnia, 2024

Świadczenia z pomocy społecznej

 1. świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny celowy
 2. świadczenie niepieniężne
  • praca socjalna
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne
  • interwencja kryzysowa
  • schronienie
  • posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Komu przysługują świadczenia pieniężne: 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł netto (od dnia 1 stycznia 2022 r.) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 660 zł netto (od dnia 1 stycznia 2022 r.) oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Co należy zrobić aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon opiekuńczy, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby . On to poinformuje klienta o przysługujących mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.