Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

przez | 2 kwietnia, 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Włodawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do:

1) członków rodzin lub

2) opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne:

 • Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 • Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usług opieki wytchnieniowej.
 • Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego,
  ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
 • Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności  za usługę przyznaną w ramach Programu.
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane
  ze środków publicznych.
 • Uczestnik Programu, w Karcie zgłoszenia do Programu, ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
 • Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej prosimy o:

1) zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. nr 1),

2) wypełnienie poniższych dokumentów:

a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),

b) klauzuli informacyjnej dla osoby zgłaszającej się do Programu (zał. nr 3),

c) klauzuli informacyjnej Ministra (zał. nr 4),

3) dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

Dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 lub przesłać na adres Ośrodka.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu osób/godzin oraz posiadanych środków finansowych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa
tel. (82) 57-23-945
e-mail: gops@gmina-wlodawa.pl

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Anna Wegiera-Walasek

     Kierownik Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie