Archiwum autora: Agnieszka Bareja

Karta Dużej Rodziny

przez | 3 kwietnia, 2024

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,… Dowiedz się więcej »

Kategoria: KDR

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

przez | 3 kwietnia, 2024

Stypendium szkolne Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków… Dowiedz się więcej »

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł „Za życiem”

przez | 3 kwietnia, 2024

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. O jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin… Dowiedz się więcej »

Świadczenie rodzicielskie

przez | 3 kwietnia, 2024

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia tego mogą skorzystać na przykład osoby bezrobotne, studenci czy pracujący na umowę o dzieło. Przyługuje ono: *Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:… Dowiedz się więcej »

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przez | 3 kwietnia, 2024

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe  wynika z ustawy z dnia 12 października… Dowiedz się więcej »

Świadczenia opiekuńcze

przez | 3 kwietnia, 2024

Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:– niepełnosprawnemu dziecku;– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;–… Dowiedz się więcej »

Zasiłek rodzinny

przez | 3 kwietnia, 2024

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. . Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków… Dowiedz się więcej »

Fundusz alimentacyjny

przez | 3 kwietnia, 2024

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Organ właściwy wierzyciela może upoważnić do prowadzenia… Dowiedz się więcej »