Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

 1. świadczenia pieniężne:

  • zasiłek stały

  • zasiłek okresowy

  • zasiłek celowy i specjalny celowy

  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

  • pomoc dla rodzin zastępczych

  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuacje nauki

  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

 2. świadczenie niepieniężne

  • praca socjalna

  • bilet kredytowany

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne

  • składki na ubezpieczenie społeczne

  • pomoc rzeczowa w tym na ekomiczne usamodzielnienie

  • sprawienie pogrzebu

  • poradnictwo specjalistyczne

  • interwencja kryzysowa

  • schronienie

  • posiłek

  • niezbędne ubranie

  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

  • mieszkanie chronione

  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce szkolno - wychowawczej,

  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adaptacyjno - opiekuńcze.

Komu przysługują świadczenia pieniężne: 

 1.  osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 634 zł 
 2. osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł 
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Co należy zrobić aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej


        Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon opiekuńczy, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby . On to poinformuje klienta o przysługujacych mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj