Akty prawne

Akty prawne- Świadczenia Rodzinne
1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

5. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o śwoadczeniach rodzinnych - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 20 maja 2016 r. - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 r.

8. Kodeks karny- uchylanie się od alimentów.

9. Zawiadomienie o przestępstwie.

Akty prawne - Fundusz alimentacyjny

1. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

3. Kodeks karny- uchylanie się od alimentów.

4. Zawiadomienie o przestępstwie.

 

Akty prawne- Pomoc Społeczna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego- odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

6. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" -odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

7. Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r. - odnośnik.

9. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. - odnośnik.

Akty prawne- "Za życiem"

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" -odnośnik do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 Akty prawne- dodatki mieszkaniowe

1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - Odnośnik do Internetowego Systemu Aktór Prawnych

 
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj