„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Podstawa prawna: "Pomoc państwa w zakresie dożywniania"

Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –dochód nie może przekraczać 951 zł,
  • dla osoby w rodzinie –dochód nie może przekraczać 771 zł.

Formy pomocy:

W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie:

  • posiłku,

  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie udziela pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży na terenie szkół i przedszkola, do których uczęszczają, natomiast dzieciom nie uczęszczającym do szkół i przedszkola oraz osobom dorosłym uprawnionym, pomoc udzielania jest w postaci bonu na zakup żywności lub w postaci zasiłku celowego. O rodzaju świadczenia decyduje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie na podstawie złożonego wniosku oraz wywiadu środowiskowego.

Świadczenia przyznawane są na wniosek:

  • rodziców (opiekuna prawnego) dziecka albo na wniosek pełnoletniego ucznia,

  • zainteresowanego mieszkańca,

  • z urzędu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń, albo dziecko uczęszczające do przedszkola jest głodne, dyrektor szkoły udziela pomocy formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej o udzieleniu pomocy. W takim przypadku pomoc nie wymaga ustalania sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj