Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka jak również osobie pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w wyżej cytowanej ustawie 

Zasiłek rodzinny zależy przede wszystkim od dochodu rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł netto. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł netto. 

W okresie od 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95 zł - na dziecko do ukończenia 5-go roku życia

 • 124 zł - na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18-go roku życia

 • 135 zł - na dziecko w wieku powyżej 18-go roku życia


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. Urodzenia dziecka

 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 3. Samotnego wychowywania dziecka

 4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 5. Rozpoczęcia roku szkolnego

 6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 7. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć m.in.:

 • Kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość

 • Kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dzieci na które będzie przysługiwał zasiłek rodzinny

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie

 • Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej

 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Zasiłek ten jest zwolniony z opodatkowania (podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 


Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj