Zmiana Wytycznych Podprogram 2020

Zgodnie ze Zmianami do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informjuę, że 

„Pomoc żywnościową w ramach PO PŹ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i krótych dochód na przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,6 PLN dla osoby w rodzinie”.

 

Zmiana Wytycznych Podprogram 2020 (PDF)

PO PŻ – Podprogram 2019-skierowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności. Skierowania wydawane są od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria dochodowe, które wynoszą 1402 zł dla osoby samotnie gospodarujące oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochód z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu nie wlicza się:

  • świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  • zasiłku celowego,
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • wartości świadczenia w naturze,
  • świadczenia przysługującej osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Skierowanie i oświadczenie

Skierowanie do otrzymania pomocy żwynościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), oraz oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej rodziny znajduję sie tutaj.

POPZ 1

PO PŻ – Podprogram 2017

Kryteria kwalifikowania do PO PŻ 2015-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga! Powyższe kryterium obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość innych świadczeń z pomocy społecznej!

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość kryterium dochodowego obowiązującego w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – są to niezależne Programy!

 

Kto może kwalifikować osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej w ramach Programu?

Ośrodki pomocy społecznej kwalifikują osoby najbardziej potrzebujące do udziału w Programie poprzez:

- wydawanie skierowań (skierowanie znajduję się tutaj)

- przekazywanie list osób zakwalifikowanych do organizacji partnerskich

Dodatkowo osoby bezdomne mogą być kwalifikowane samodzielnie przez organizacje partnerskie.

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj