Ogłoszenia o naborze uczestników do Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023

nagłowekow

W związku z przystąpieniem przez Gminę Włodawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do :

1) członków rodzin lub

2) opiekunów

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne:

  • Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
  • Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Realizator uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
  • Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności  za usługę przyznaną w ramach Programu.
  • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
  • Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
  • Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
  • Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedłożą kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, pielęgniarka. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

1) zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (zał. nr 1),

2) przedłożenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,

3) wypełnienie poniższych załączników:

a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),

b) karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM (zał. nr 3) – dokument nieobowiązkowy,

c) klauzuli informacyjnej dla uczestnika Programu (zał. nr 4a),

d) klauzuli informacyjnej Ministra (zał. nr 4c),

jeśli dotyczy :

e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (zał. nr 5),

f) klauzuli informacyjnej dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (zał. nr 4b);

Dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 lub przesłać na adres Ośrodka.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu osób/godzin oraz posiadanych środków finansowych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Szczegółowych informacji dot. uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni Ośrodka:

- Wioleta Antoniszewska: tel. kom. 509-748-903

- Małgorzata Banach: tel. kom. 509-748-803

- Zbigniew Skibiński: tel. kom. 509-748-904

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa
tel. (82) 57-23-945
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: GOPSWlodawa/SkrytkaESP

 

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Anna Wegiera-Walasek

     Kierownik Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie


Do pobrania:

1. Program Opieka wytchnieniowa-edycja 2023 (zał. nr 1),

2. Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2)

3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (zał. nr 3)

4. Klauzule informacyjne RODO:

    a) Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu (zał. nr 4a)

    b) Klauzula informacyjna dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej

       (zał. nr 4b)

    c) Klauzula informacyjna Ministra (zał. nr 4c)

5. Oświadczenie o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (zał. nr 5)

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj