Ogłoszenie o naborze uczestników do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

               nagłowekjpg

W związku z przystąpieniem przez Gminę Włodawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Program skierowany jest do:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

1) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

2) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

3) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Ważne:

 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.
 • Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

 • Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy Włodawa, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.
 • Liczba godzin usług asystenta ustalana jest indywidualnie wg potrzeb uczestnika Programu.
 • Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Wskazany asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 • zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (zał. nr 1),
 • przedłożenie kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wypełnienie poniższych załączników:
 1. a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),
  b) zakresu czynności usług asystenta (zał. nr 3),
  c) klauzuli informacyjnej dla uczestnika Programu (zał. nr 4a),
 2. d) ) klauzuli informacyjnej Ministra (zał. nr 4c),


jeśli dotyczy :

 1. e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu asystenta (zał. nr 5),
 2. f) wypełnienie klauzuli informacyjnej dla asystenta (zał. nr 4b),
  g) przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu
  o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 lub przesłać na adres Ośrodka.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu osób/godzin oraz posiadanych środków finansowych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Szczegółowych informacji dot. uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni Ośrodka:

- Wioleta Antoniszewska: tel. kom. 509-748-903

- Małgorzata Banach: tel. kom. 509-748-803

- Zbigniew Skibiński: tel. kom. 509-748-904

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa
tel. (82) 57-23-945
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: GOPSWlodawa/SkrytkaESP

 

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Anna Wegiera-Walasek

     Kierownik Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie


Do pobrania:

1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023 (zał. nr 1),

2. Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),

3. Zakres czynności usług asystenta (zał. nr 3),

4. Klauzule informacyjne RODO:

a) Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu (zał. nr 4a),

b) Klauzula informacyjna dla asystenta (zał. nr 4b),

c) Klauzula informacyjna Ministra (zał. nr 4c)

5. Oświadczenie o wskazaniu asystenta (zał. nr 5)

Nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023.

ologowanie mrips i flaga z godłem

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023.

 

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program zakłada usługi asystencji osobistej polegające w szczególności na pomocy w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 
Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystencji osobistej w wysokości do 100% kosztów.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

 
Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+

Zmień kontrast strony

Aktualny czas:

Przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj